Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
 
STRONA GŁÓWNA DARMOWY SKLEP O SKLEPIE WERSJA DEMO CENNIK KLIENCI ZAMÓWIENIE KONTAKT  
 
 
 


Licencja na oprogramowanie BestShopPro

§1

Określenia lub skróty używane w niniejszej umowie:
1. Licencjodawca- firma PHU BST z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, przy ulicy Odrodzenia 117
2. Licencjobiorca - osoba, która zakupiła licencję na oprogramowanie BestShopPro.
3. Program - oznacza oprogramowanie BestShopPro stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83), służące do prowadzenia sklepu internetowego,

§2

Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji (sprzedaż praw) do jednej kopii programu.
2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
3. Cennik oprogramowania, formularze zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.bst.pl

§4

1. Prawa autorskie do Programu, które przysługują BST, obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania
technologiczne, układ i dobranie elementów na stronie, kompozycję stron, wszystkie opisy Programu, strukturę katalogów, wszystkie struktury danych.
2. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie i sklepach na nim opartych jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii sklepu działającego w oparciu o Program, przy wykorzystaniu oprogramowania innej firmy.
3. Licencjobiorca może używać Programu na więcej niż jednym stanowisku komputerowym lub przenosić go z jednego stanowiska na inne.
4. Przy użyciu jednej kopii Programu, Licencjobiorca może prowadzić tylko jeden Sklep internetowy.
5. Licencjodawca może przy użyciu Programu prowadzić inny Sklep internetowy niż ten, który został pierwotnie zarejestrowany jako korzystający z Programu, pod warunkiem uprzedniego zaprzestania używania Programu w pierwotnie zarejestrowanym Sklepie i zgłoszenia tego faktu Licencjodawcy.

§5

1. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia obejmuje:
a) zgodne z Dokumentacją prawo do korzystania z programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy,
b) prawo do sporządzania dowolnej ilości kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych
2. Licencja nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii Programu osobie trzeciej, nie będącej zarejestrowanym użytkownikiem udostępnianej wersji programu, lub osobie będącej zarejestrowanym użytkownikiem jego starszej wersji, w celu jego używania, badania lub testowania w innym Sklepie internetowym, niż Sklep uprawnionego Licencjobiorcy.

§6

1. Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjobiorca nie może udostępniać kodu Programu osobom trzecim. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na wskutek świadomego udostępnienia przez Licencjobiorcę kodu Programu osobom trzecim.
2. W razie zmodyfikowania kodu Programu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie programu, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

§7

1. Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu, na okres 12 miesięcy od dnia nabycia przez Licencjobiorcę praw do użytkowania kopii Programu, pod warunkiem, że jest on używany zgodnie z Dokumentacją.
2. Gwarancja wygasa, jeżeli Licencjobiorca nie nabył Aktualizacji Programu w terminie 30 dni od jej wprowadzenia do obrotu przez Licencjodawcę.

§8

1. Jeżeli kopia Programu, dostarczona Licencjobiorcy jest wadliwa, Licencjodawca zobowiązany jest wydać nowy egzemplarz Programu, w zamian za zwrot wadliwej kopii.
2. W przypadku zainstalowania Programu na innym serwerze niż serwer Licencjodawcy, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego administrowania Programem lub siecią komputerową, w której jest używany.

§9

1. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, wynikających z wad tkwiących w każdym jego egzemplarzu (np. wad kodu źródłowego), Licencjodawca zobowiązany jest
a) usunąć powodującą je wadę bez zbędnej zwłoki, albo
b) bezpłatnie dostarczyć Licencjobiorcy pakiet aktualizacyjny za zwrotem kopii wadliwej wersji Programu.
2. Wybór między obiema formami usunięcia wady wskazanymi w ustępie poprzednim pkt a-b), należy do Licencjodawcy.
3. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Licencjodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 14 dni od dnia dojścia do wiadomości Licencjodawcy zgłoszenia o wykryciu wady.

§10

Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

§11

Licencjobiorca zobowiązany jest umieścić na każdej stronie sklepu informację, że sklep ten korzysta z oprogramowania Licencjodawcy, poprzez umieszczenie: znaczka wraz z linkiem odsyłającym bezpośrednio na stronę Licencjodawcy.

§12

1. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
2. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.


Copyrights © 2001-2018 by BST.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka plików cookies
Strona główna | Darmowy sklep | O sklepie | Wersja Demo | Cennik | Klienci | Zamówienie | Kontakt